Zapytania ofertowe

Zmiana zapytania ofertowego nr 5/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

24.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy o zmianach w zapytaniu ofertowym nr 5/2018/GAZ - dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej geodezyjnej w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne, w zakresie zadania 2: specyfikacja dla tachimetru elektronicznego (str.5-6 ).  Zapis po zamianie:

„- minimalny odczyt 1''

- dokładność pomiaru kąta   7’’

- powiększenie lunety 30x

 - pomiar z wykorzystaniem lustra do 2500m

- dokładność pomiaru z wykorzystaniem lustra ±2mm+2 ppm

- pomiar bezlustrowy do 350m

- dokładność pomiaru bez lustra ±3mm+2ppm

- komunikacja: port RS232, USB

- kompensator: dwuosiowy,

- oprogramowanie w języku polskim

 - temperatura pracy od -20 st C do +50 st C

- pyło/wodoszczelność min IP 54

- waga z baterią  do 7 kg

- czas pracy min. 8 godzin

- gwarancja minimum 24 miesiące

- autoryzowany gwarancyjny i pogwarancyjny serwis dystrybutora na terenie Polski potwierdzony certyfikatem od producenta załączony do oferty

- bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji

 Urządzenie oferowane w zestawie z m.in.:

- spodarka

- 1 bateria (producenta urządzenia głównego)

- 1 ładowarka do akumulatorów

- 1 przewód do transmisji danych

- 1 pojemnik transportowy

 - 1 instrukcja obsługi w języku polskim”

 Zmiany zostały dokonane z względu na zgłoszone uwagi oraz wnioski przez potencjalnych oferentów, w zakresie ewentualnego "zawężenia paramentów" do jednego dostępnego na rynku urządzenia. Zamawiający informuje, że potencjalna ewentualność "zawężenia paramentów" nie była działaniem celowym, a określenie specyfikacji nastąpiło w celu odpowiedzi na potrzeby jednostki edukacyjnej. Jednakże, Zamawiający, po przeanalizowaniu zastrzeżeń, przychyla się do opinii potencjalnych oferentów. Zmiany dokonane w specyfikacji, zapewnią lepszą dostępność oferty. Aktualna specyfikacja pozwala na przedstawienie i porównanie ofert dostawy urządzeń dostępnych na rynku, cechujących się równoważnymi danymi technicznymi.

Zmiany wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert do 29.01.2018 r.

Informacje znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081829

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ_aktualne 24.01.2018

archiwalne_zapytanie ofertowe 5/2018/GAZ

Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1

Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2

Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców" - UWAGA!!! Zmiana zapytania

18.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 1/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdziecie Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 25.01.2018 r. Zapraszamy.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/GAZ - dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne

Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1

Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2

Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

18.01.2018

Szanowni Państwo! 

informujemy o wznowieniu zapytania ofertowego na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne (poprzedni nr zapytania: 2/2018/GAZ). 

Niniejszym Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdziecie Państwo także w bazie konkurencyjności EFS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 25.01.2018 r. Zapraszamy.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/GAZ - dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne

Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1

Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 2

Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

 

Zapytanie oferowe nr 3/2018/GAZ - ZMIANA ZAPYTANIA!

17.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy o wprowadzeniu zmian do zapytania ofertowego nr 3/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Leśnik w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiany zostały dokonane z uwagi na aktualny stan dostępności niżej wymienionych pozycji na rynku tj. np.: pozycje są w ograniczonych ilościach w powszechnej dystrybucji lub pozycje nie są aktualnie wydawane lub nastąpiła zmiana oferty producenta i produkt nie jest w ofercie.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany wymagają przedłużenia terminu składania ofert do 22.01.2018 r.

Zmiany dotyczą:

1. Specyfikacji - zadania 1 (od str. 3 do 6) w zakresie:

- poz. 1 " plansze prezentujące budowę kwiatów, nasion, kwiatostanów, owoców i owocostanów rożnych gatunków" zapisy po zmianie: Zestaw plansz zawierający m.in.: 1. Kwiaty obupłciowe i jednopłciowe, 2. Kwiatostany – m.in.: grono, baldach, baldachogrono, kłos, kolba, główka, baldach złożony, wiecha, kłos złożony, sierpik, wachlarzyk, koszyczek, 3. Budowa nasiona, 4. Owoce – pękające, niepękające, pojedyncze mięsiste, owoce zbiorowe, owoce rzekome, 5. Owocostany (pestkowców, jagodostan). lub równoważne.

- poz. 3 „filmy dydaktyczne” zapisy po zmianie: Filmy dydaktyczne zawierające aktualną wiedzę związaną̨ z tematyką leśną̨ i/lub przyrodniczą i/lub ochroną środowiska i/lub ekologią itp. (zestaw powinien zawierać́ min. 4 również̇ filmy)

- poz. 13 „botanika leśna” zapisy po zmianie: Pozycja książkowa zawierająca ogólną charakterystykę̨ roślin drzewiastych, systematyczny przegląd roślin nagozalążkowych, okrytozalążkowych oraz podstawy fitosocjologii leśnej lub tożsama. W przypadku braku dostępności pozycji o w/w tematyce – pozycja książkowa o zbliżonym zakresie tematycznym (proszę̨ wymienić́ z nazwy w załączniku ofertowym)

- poz. 17 „tablice zasobności i przyrostu drzewostanu” zapisy po zmianie: Pozycja książkowa zawierająca: wykresy średniej wysokości drzewostanu, tablice bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa. Tablice powinny być́ podzielone na działy dotyczące: drzewostanu głównego (zawierające dane dotyczące średniej wysokości i pierśnicy liczby drzew i powierzchnie przekroju, liczby kształtu grubizny i całego drzewa, miąższość grubizny, drobnicy oraz grubizny i drobnicy razem, podane w korze w przeliczeniu na 1 ha powierzchni), drzewostanu podrzędnego (zawierające dane dotyczące miąższości grubizny, drobnicy, grubizny i drobnicy razem, sumę̨ użytków przedrębnych grubizny drzewa oraz sumę̨ użytków przedrębnych grubizny i drobnicy razem), sumy produkcji drzewostanu głównego i podrzędnego (zawierające dane dotyczące sumarycznej produkcji (drzewostanu głównego wraz z podrzędnym) grubizny drzewa, sumarycznej produkcji grubizny i drobnicy razem oraz procentowego udziału użytków przedrębnych grubizny, grubizny i drobnicy razem w całkowitej produkcji), przyrostów przeciętnych (zawierających dane dotyczące przeciętnego przyrostu rocznego grubizny całkowitej produkcji oraz przeciętnego przyrostu rocznego grubizny i drobnicy całkowitej produkcji (drzewostanu głównego i podrzędnego razem), bieżące przyrosty roczne (zawierające dane dotyczące bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa (wraz z przyrostem kory) całkowitej miąższości w liczbach absolutnych i procentowych oraz bieżącego przyrostu rocznego grubizny i drobnicy drzewa całkowitej miąższości, także w liczbach absolutnych i procentowych). W przypadku braku dostępności pozycji o w/w tematyce – pozycja książkowa o zbliżonym zakresie tematycznym (proszę̨ wymienić́ z nazwy w załączniku ofertowym).

2. Specyfikacji - zadania 2 (od str. 7) w zakresie:

- poz. 2 „zestaw różnych preparatów mikroskopowych (min. 20 różnych preparatów) związanych z biologią lasu (mchy, porosty, grzyby, itp.)” zapisy po zmianie: W zestawie preparaty m.in.: pleśniak biały, pędzlak, porost zdrowy, porost skażony, drożdże paczkujące, złotorost ścienny, przekrój przez grzyb, przekrój przez plechę̨ porostu, trzęsak morszczynowaty, mech (rozwój), skrętek wilgociomierzy, owocnik grzyba. Lub równoważne. 

Załączniki:

Aktualne zapytanie

Archiwalne zapytanie

 

Zapytania oferowe nr 1/2018/GAZ oraz 2/2018/GAZ - ANULOWANE

11.01.2018

Szanowni Państwo!

informujemy, że ze względu na konieczność uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego nr 1/2018/GAZ oraz zapytania ofertowego nr 2/2018/GAZ, zapytania te zostały anulowane. 

Zapytania zostaną wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie internetowej www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty lub zapytania, informacje zostaną wysłane również mailowo.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/GAZ

11.01.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 A - Formularz oferty - zadanie 1

Załącznik nr 2 B - Formularz oferty - zadanie 2

Załącznik nr 2 C - Formularz oferty - zadanie 3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Oferty należy składać do dnia 19.01.2018 r. Zapraszamy!

 

Zmiana zapytania ofertowego nr 2/2018/GAZ - UWAGA! Zapytanie anulowane

09.01.2018

Uwaga!!! 

Informujemy, że z uwagi na aktualne dostępne na rynku możliwości techniczne urządzenia oferowane przez różnych producentów zostały dokonane zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr 2/2018/GAZ.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

Zakres zmian:

1. Specyfikacja - zadania 2 (od str. 5 do 8) w zakresie:

- "System operacyjny" zapisy po zmianie: System Windows lub równoważny, z obsługą strony kodowej Windows-1250 lub tożsamą i zainstalowaną polską nakładką językową. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS oraz umożliwiający obsługę aplikacji używanych w systemie szkolnym (typu: Leśnik, Notatnik, LasTransfer, Brakarz, eLas)

- "Wyniki w testach wydajności SPB Banchmark Indices www.spb.com" - wymaganie usunięte.

-"Stacja dokująca dedykowana do urządzenia" zapisy po zmianie: Wyposażona m.in. w port USB Client (Slave), port LAN Ethernet RJ45, port RS23 lub równoważne.

 Załączniki:

- Aktualne zapytanie: Zapytanie ofertowe nr 2/2018/GAZ_po_zmianie_08012018

- Archiwalne: Zapytanie ofertowe nr 2/2018/GAZ

 

Zapytanie ofertowe nr 2 - UWAGA! Zapytanie anulowane

05.01.2018

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie - Zapytanie ofertowe 2/2018/GAZ prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

- Zapytanie ofertowe 2/2018/2018

- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca

- Załącznik 2A_Formularz ofertowy -Zadanie 1

- Załącznik 2B_Formularz ofertowy -Zadanie 1

- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.

Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 r. Zapraszamy!

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - UWAGA! Zapytanie anulowane

05.01.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętów dydaktycznych

Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 A - Formularz oferty - zadanie 1

Załącznik nr 2 B - Formularz oferty - zadanie 2

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania

Oferty należy składać do dnia 15.01.2018 r. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Nasi Beneficjenci